To the Euphrates

06 June 2008

Urban sketching in Syria.


Near the Euphrates


Rasafa

Duoros Europa