Turkey, Day 10: Fethiye

29 October 2006

Urban sketching in Turkey.


Market at Fethiye